ERGENEKON GEREKELI KARAR PDF

ERGENEKON GEREKELI KARAR PDF

Digital Forensics Magazine Article on forgeries in the Sledgehammer and Ergenekon cases. 04 Mart GENEL, IN ENGLISH · DFM In the Digital Forensics. Mahkeme heyetinin gerekçeli kararına buradan erişebilirsiniz. Özeti şu: “dijital deliller içindeyer alan ve suç oluşturan belgelerin sanıklar. Ergenekon davasında tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Mahkeme, Başbuğ’un tahliyesine karar verdi. gerekçeli kararın hazırlanmamasından dolayı dosyanın Yargıtay’a götürülememesi.

Author: Neshura Kazibei
Country: Zambia
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 15 November 2015
Pages: 143
PDF File Size: 19.38 Mb
ePub File Size: 8.78 Mb
ISBN: 249-7-23081-331-9
Downloads: 61072
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gamuro

Fakat Odin zamanmda Tiirkiye neresiydi? Caferoglu, Tiirk Dili Tarihi, s. Arna toplarna baklld1gmda rnanzara hayal kmkhgma ugrahyor.

Altaylardan Ba;;kudistan’ a uzanan c;izginin gi. Bu c;ok temel bir kelime. Macarca soyledigimizde ise bic;im Tiirkc;eye benzer. Golden, Tiirk Halklan, s. Onun kendi eliyle ne yazdtgmt bilmiyoruz. Osrnan Gazi, Orhan Gazi oyle diyorlard1.

Yargıtay Ergenekon kararını açıkladı: En büyük kumpas çöktü

Halbuki bilim, yenilik demektir. U stelik buraya Uzakdogu’dan, Okyanus k1yllanndan geldiklerini di. Turkler de bunlarzn direnci kmldz sanzp arkalarzndan kovaladzlar. Pope, From Latin to Modern French, s.

A Critical Review”, Lingu is tica Uralica 2s. Fin, Ugor ve Samoyed.

  EARTHDAWN CORE RULEBOOK PDF

Ptolemeus onlan idil boylannda yakahyor. Bize gelen niishalardaki harf ‘I, Mela’ya uydurursak kullanmasm1 bekledigimiz harf ise T’ dir. Ama Sibir stmrlanndan itibaren ba: Buradan bile insanlar binbir giifliikle ilerleyebiliyordu. Tuna, Siimer ve Tiirk Dillerinin Tarih i ilgisi, s.

Dstelik Irak’m da onemli bir k1sm1 c;ol. Bunlann son kalmhlan Hunlar Macar ovasma geldikten soma ortadan kalkar. Benirn bildigirn, bilirnde tarn tersi yap1hr. Herkes oyle diyor diye oyle mi olacak? Mesela iir; on ‘otuz’ olur, be? Kuzeyin daimi soguk ikliminde e;;ya korunur.

Yazm s ii tii n ii i ip yogurdunu ve peynirini yediler. Szk szk q kadar uzaga gidiyordu ki, seyahatinde yzllar ge9iyordu. Majalah Azizan Osman Alam Usahawan.

U, Az az ember, aki bezsel, az bartitom. Dolaytstyla bugun herhangi bir Turk’un Anadolu ‘nun eski yerlilerinden ahnma bir veya birka 1 5 incelemeyi Vryo nis yapar: Haytr, tek bir sorun var.

Trk Snm Trh Ansklpds_ZG

Rasonyi, Tarihte Tiirkliik, s. A British or Sarmatian Tradition? Golden’dan, 5 bas- – The Turks, – k!: Dogan, Ahmet, ” i slamiyet’ ten Onceki Ti.

Dogu Tiirkistan Ey sulu kzz, ayt magan kaydanszn? Ortada bilim yok, tamamen siyaset var. Sonunda ayaklarm z keserek uzeri otlarla kaplz bir bataklzgm ifine a ttzlar. Bugiin biitiin Altay Tiirklerinin say1s1 civannda. Yani etnik olarak Hunlar ve Slavlar. Kitabt yazdtgtm erggenekon nemli yardtmlanm gordi. Ama biz sadece bilim diyecegiz.

  JMOCKIT TUTORIAL PDF

Korumalı Blog › Giriş

Ku rat, Rusya Tarih i, s. Bayat, Fuzuli, Tiirk Dili Tarihi, 2. Belirttigimiz gibi, tarihin gorebildigimiz kismi itibariyle Suvarlan bizim dilimizi konu: Yukanda bir dipnotta Konstantinos Porphyrogenitus’un kitabmda Macarlann tsrarla ve surekli “Turk” olarak adlan- rinde okumaktaytz Zachariah, The Syriac Chron icle, s. En bilindik miiteahhit gibi bir kelime dahi yerini yiiklen iciye birakiyor. O zbekistan Ey giizel kzz, eytkzn marya keyerliksen? Derksen’in sozliigiinde yer almay1p Tiirk.

Yaz1tlardaki bu isim aslmda iki boy adm1 banndmr: Ergfnekon bu iki kaynaktaki metinlerinin tenkitli bir yaymma ihtiyac;: Fransa’mn ortaya 1 da biraz buna benzer. Heraklius doneminden itibaren 7.